รายการจัดพิเศษสำหรับคณะ WTC Computer

ปีนัง - เกนติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย
รายการทัวร์ วันแรกของการเดินทาง (กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง)
06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคารภายในประเทศ

07.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบิน TG 231

08.30 น. เดินทางถึงหาดใหญ่.....เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศสู่ชายแดนมาเลเเซีย ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงในภัตราคาร

ช่วงบ่าย เดินทางสู่เกาะปีนัง ข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเอเซีย.....เก็บภาพสวยบนยอดเขาปีนังฮิลล์ ....เที่ยวในเขตยอร์ชทาวน์ เดินเล่น ช้อปปิ้งถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารค่ำในภัตราคาร.....แล้วนำเข้าที่พัก โรงแรม Hotel Cititel Penang หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง (ปีนัง - ถ้ำเปรัค - เกนติ้งไฮแลนด์)
07.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิดโปห์ ชมถ้ำเปรัค และวัดจีนเก่าแก่ภายในถ้ำ

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงในภัตราคาร

ช่วงบ่าย ออกเดินทางผ่านเส้นทางตามแนวเขาที่สวยงามสู่เกนติ้งไฮแลนด์.... นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา.....นำท่านเข้าสู่ที่พัก สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซีย

18.00 น. บริการอาหารค่ำในภัตราคาร

ค่ำคืนนี้ ตามอัธยาศัย คาสิโนเปิดตลอด 24 ชม.

วันที่สามของการเดินทาง (เกนติ้ง - กัวลาลัมเปอร์)

07.00 - 09.30 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

11.00 น. ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงในภัตราคาร

ช่วงบ่าย ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อ และเป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซีย อาทิ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากดีบุก แล้วนำท่านขึ้นชมหอคอย KL Tower เก็บภาพสวยเมืองกัวลาลัมเปอร์

18.00 น. บริการอาหารค่ำในภัตราคาร......แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม KL Hotel Cititel หรือเทียบเท่า

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันสุดท้ายของการเดินทาง ( กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ)

08.00 น. บริการอาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น. นำชมสานที่สำคัญในเมืองกัวลาลัมเปอร์ อาทิ พระราชวัง อนุสาวรีย์ทหารอาสา ตึกรัฐสภา จตุรัสเมอเดก้า ตึกสุลต่านอับดุล ซามัด

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงในภัตราคาร

ช่วงบ่าย ช้อปปิ้งสินค้าจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ภายในตึกแฝด เปโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลก

16.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน

19.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG426 สู่กรุงเทพมหานคร

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หากคณะกรรมการจัดงาน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณธีรศักดิ์ (หนุ่ม) 02 245-3445, 01 821 7423 ขอบคุณครับ